مالی اعتباری


کد رهگیرى این فرم: P329-F308-U0-N334775          
[ چاپ فرم ]

مالی اعتباری

توضیحات

معرفی خدمت

مرحله تجاری‌سازی به مرحله‌ ورود به بازار و کسب درآمد از فناوری ایجاد شده اطلاق می‌شود. مرکز جهت تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی واحدهای فناور، اقدام به ارائه اعتبار تجاری‌سازی می‌نماید.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت دارا بودن محصول با پتانسیل تجاری سازی
گردش کار دریافت خدمت
 1. 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر مرکز رشد از طریق دفتر مرکز
 2. 2. تکمیل مدارک اولیه با اعلام کارشناس معاونت اداری پشتیبانی
 3. 3. در صورت تائید اولیه، تکمیل کاربرگ مربوطه با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری مرکز
 4. 4. در صورت نیاز به تعیین سطح فناوری، برگزاری جلسه با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری مرکز
 5. 5. در صورت تائید ثانویه، حضور در جلسه داوری طرح با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری مرکز
 6. 6. در صورت تصویب و پس از مشخص شدن میزان اعتبار تخصیص یافته، دریافت نامه کتبی از سوی معاونت توسعه و فناوری مرکز
 7. 7. حضور در جلسه تدوین شرح خدمات با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری مرکز
 8. 8. ارایه تضامین به معاونت اداری و پشتیبانی
 9. 9. انعقاد قرارداد مربوطه
 10. 10. پرداخت مرحله ای اعتبار با توجه به مفاد قرارداد
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت توسعه و فناوری مرکز
 2. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
 3. • مدیر مرکز رشد
فرم
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

اعتبارات تحقیقاتی مشمول آن دسته از طرح‌هایی می‌گردد که در قالب طرح ایده‌محوری از طرف واحدهای فناور نوپای مستقر در مرکز رشد و با هدف دستیابی به فناوری تولید محصول، خدمات و دانش فنی تعریف شده باشند. این اعتبار تنها یک بار در طی دوره رشد به هر واحد فناور تعلق می‌گیرد.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در دوره رشد
شرایط دریافت خدمت تایید شرکت و طرح‌ ایده‌محوری جهت دریافت اعتبار تحقیقاتی
گردش کار دریافت خدمت
 1. تکمیل مشخصات ایده محوری بر روی نرم افزار جامع مرکز (BPMS) با همکاری کارشناسان دوره رشد
 2. حضور در جلسه منتورینگ شرح خدمات با اعلام معاون توسعه و فناوری همراه با کاربرگ صادره در نرم افزار BPMS
 3. حضور در جلسه تدوین شرح خدمات با اعلام معاون توسعه و فناوری
 4. در صورت تصویب و پس از مشخص شدن میزان اعتبار تخصیص یافته، دریافت نامه کتبی از سوی معاون توسعه و فناوری
 5. ارایه تضامین به معاونت اداری و پشتیبانی
 6. انعقاد قرارداد مربوطه
 7. پرداخت مرحله ای اعتبار با توجه به مفاد قرارداد
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت توسعه و فناوری
 2. معاونت اداری و پشتیبانی
 3. مدیر مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

اعتبار حمایتی به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه ها وحمایت از طرح ها و ایدهای هسته های مستقر در مرکز رشد مقدماتی می باشد

گیرنده خدمت واحدهای دوره رشد مقدماتی
شرایط دریافت خدمت دوره رشد مقدماتی
گردش کار دریافت خدمت
 1. 1. ارائه درخواست کتبی به معاونت توسعه و فناوری
 2. 2. در صورت تائید درخواست، واریز به حساب واحد توسط معاونت اداری و پشتیبانی
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت توسعه و فناوری مرکز
 2. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

حمایت مالی از واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای نوپا در پرداخت هزینه های راه اندازی یک کسب و کار دانش بنیان می باشد. این اعتبار ویژه خرید تجهیزات اداری، طراحی سایت، طراحی کاغذهای اداری، طراحی لوگو، حق الزحمه مشاورهای عمومی می باشد.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت دوره رشد
گردش کار دریافت خدمت
 1. 1. ارائه در خواست کتبی به همراه فاکتور مربوطه به معاونت اداری و پشتیبانی از طریق دفتر مرکز
 2. 2. در صورت تائید مدارک، واریز به حساب واحد توسط معاونت اداری و پشتیبانی
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

مرحله نیمه صنعتی به مرحله‌ای از تحقیقات اطلاق می‌شود که پس از پایان مرحله نمونه‌سازی شروع شده و نتایج حاصل از آن برای دستیابی به دانش فنی تولید انبوه (صنعتی) بکار گرفته می‌شود. واحد فناور برای دریافت اعتبار نیمه‌صنعتی باید نمونه آزمایشگاهی خود را آماده کرده و درخواست خود را به معاونت توسعه و فناوری ارائه نماید.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت دارا بودن محصول در مرحله نیمه صنعتی
گردش کار دریافت خدمت
 1. 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر مرکز رشد از طریق دفتر مرکز
 2. 2. تکمیل مدارک اولیه با اعلام کارشناس معاونت اداری پشتیبانی
 3. 3. در صورت تائید اولیه، تکمیل کاربرگ مربوطه با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری
 4. 4. در صورت نیاز به تعیین سطح فناوری، برگزاری جلسه با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری
 5. 5. در صورت تائید ثانویه، حضور در جلسه داوری طرح با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری
 6. 6. در صورت تصویب و پس از مشخص شدن میزان اعتبار تخصیص یافته، دریافت نامه کتبی از سوی معاونت توسعه و فناوری
 7. 7. حضور در جلسه تدوین شرح خدمات با هماهنگی معاونت توسعه و فناوری
 8. 8. ارایه تضامین به معاونت اداری پشتیبانی
 9. 9. انعقاد قرارداد مربوطه
 10. 10. پرداخت مرحله ای اعتبار با توجه به مفاد قرارداد
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. مدیر مرکز
 2. معاونت توسعه و فناوری مرکز
 3. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
فرم
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

به منظور حمایت از تجاری‌سازی و توسعه بازار محصولات و خدمات فناورانه واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، حمایت مالی تحت عنوان اعتبار خدمات توانمندسازی تا سقف ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با کارمزد ۴ درصد تعریف شده است.

گیرنده خدمت واحدهای فناور مستقر در مرکز
شرایط دریافت خدمت
 1. 1. دارا بودن حداقل ۱۸ ماه استقرار برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
 2. 2. تایید مدیر مرکز رشد
گردش کار دریافت خدمت
 1. 1. ارسال نامه درخواست استفاده از اعتبار توسط واحد فناور مستقر در شهرک به مدیر مرکز
 2. 2. بررسی درخواست توسط مدیر مرکز رشد از نظر شاخص‌های مدت استقرار در مرکز، محصولات تجاری شده، نمره ارزیابی شرکت و ...
 3. 3. بررسی درخواست در شورای راهبرد فناوری جهت تایید یا رد تقاضا
 4. 4. درصورت تایید درخواست، ابلاغ اعتبار مصوب و تضامین مورد نیاز به شرکت
 5. 5. ارایه تضامین مورد نیاز به معاونت اداری پشتیبانی مرکز توسط شرکت
 6. 6. ارایه رسید تضامین به معاونت توسعه و فناوری مرکز و امضا قرارداد استفاده از اعتبار توانمندسازی
 7. 7. پرداخت اعتبار با توجه به مفاد قرارداد بصورت تدریجی و براساس اسناد هزینه کرد
 8. 8. بازپرداخت اعتبار دریافتی توسط شرکت براساس چک‌های ارایه شده در قرارداد
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت توسعه و فناوری مرکز
 2. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
فرم
سایر توضیحات
 1. • از زمان انعقاد قرارداد هر واحد فناور حداکثر یکسال زمان دارند از این اعتبار استفاده نمایند
 2. • هر واحد فناور موظف است کل اعتبار دریافتی را حداکثر با شش ماه تنفس پس از خاتمه زمان قرارداد ( ۱۸ ماه پس از زمان تصویب اعتبار)، طی یکسال به مرکز عودت نماید.
 3. • به هر واحد فناور تنها یکبار در مدت زمان حضور در مرکز رشد این اعتبار تخصیص داده می‌شود.
 4. • این حمایت براساس بودجه و اعتبار سالانه مرکز به تعدادی از شرکتها قابل تخصیص می باشد.
CAPTCHA