تخصصی


کد رهگیرى این فرم: P323-F302-U0-N334751          
[ چاپ فرم ]

تخصصی

توضیحات

معرفی خدمت

ارائه خدمات آزمایشگاهی و تخصصی در زمینه های مختلف از قبیل مهندسی مواد، نانو فناوری، شیمی، زیست فناوری، برق و الکترونیک و غیره

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
 1. امکان سنجی انجام آزمایشگاه از طریق مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست آزمایشگاه و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه
 3. انجام تسویه حساب در خصوص مراجعه کنندگان بیرونی از طریق مراجعه به معاونت اداری
 4. پشتیبانی مرکز و در خصوص واحدهای مستقر پرداخت از طریق صورتحساب ماهیانه
 5. دریافت نتیجه آزمون با مراجعه حضوری
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
فرم
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

ارانه خدمات کارگاهی عمومی و پیشرفته

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
 1. امکان سنجی انجام خدمت از طریق مراجعه و یا تماس با کارگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست و ارائه به کارشناس مربوطه
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار) معاونت توسعه و فناوری مرکز
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

ارائه مشاوره در زمینه های مختلف از قبیل مهندسی مواد ، نانو فناوری، شیمی، زیست فناوری، برق و الکترونیک، انرژی و غیره

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر، مراجعه کنندگان بیرونی
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
 1. امکان سنجی انجام خدمت از طریق مراجعه و یا تماس با کارگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری انجام، تکمیل فرم درخواست و ارائه به کارشناس مربوطه
 3. انجام تسویه حساب در خصوص مراجعه کنندگان بیرونی از طریق مراجعه به معاونت اداری و پشتیبانی و در خصوص واحدهای مستقر پرداخت از طریق صورتحساب ماهیانه
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار) معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
فرم
سایر توضیحات
CAPTCHA