فناوری اطلاعات و ارتباطات


کد رهگیرى این فرم: P328-F307-U0-N334766          
[ چاپ فرم ]

فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

معرفی خدمت

نوع سرویس با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
  1. مراجعه حضوری به دفتر مرکز تکمیل فرم درخواست
  2. تحویل رمز عبور توسط دفتر مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. دفتر مرکز
  2. معاونت اداری و پشتیبانی مرکز
فرم
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

امکان استفاده از سرویس پست الکترونیک دانشگاه برای کلیه موسسات توسط آدرس اختصاصی به نام همان شرکت وجود دارد و واحد های فناور دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه می توانند با ارسال درخواست به معاونت اداری پشتیبانی مرکز واحدهای فناوری نسبت به درخواست فعال سازی پست الکترونیکی به نام واحد در سرور پست الکترونیکی دانشگاه اقدام نمایند.
نکته : کلیه پست های الکترونیکی به صورت استاندارد @khu.ac.ir* در اختیار واحدهای فناور قرار خواهد گرفت.

گیرنده خدمت شرکت ها و واحدهای مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
  1. دریافت کلمه عبور و آدرس ایمیل در سامانه BPMS پس از استقرار
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
  1. معاونت اداری و پشتیبانی
سایر توضیحات
CAPTCHA