استقرار


کد رهگیرى این فرم: P320-F299-U0-N334762          
[ چاپ فرم ]

استقرار

توضیحات

معرفی خدمت

با هدف تامین محل استقرار و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب برای واحدهای فناور و دانش بنیان و در راستای حمایت از فعالیت آنها در فرآیند تبدیل ایده به محصول، فضاهای اداری و کارگاهی در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی احداث شده است. واحدهای فناور می‌توانند در چارچوب قوانین و ضوابط در فضاهای زیر مستقر شوند. (ساختمان رودسر واقع در تهران) و (طبقه دوم کتابخانه مرکزی، سوله کارگاهی، سوله توانا، ساختمان های G20 و G21 در کرج)

گیرنده خدمت شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت پایان فرآیند پذیرش
گردش کار دریافت خدمت
 1. مراجعه حضوری به مدیر مرکز رشد و ارائه درخواست
 2. مراجعه به مدیریت پشتیبانی پس از اعلام مرکز رشد یا پارک
 3. رفع نواقص و تکمیل مدارک پرونده توسط واحد فناور
 4. انتخاب فضاهای قابل تخصیص
 5. ارائه ضمانتنامه مالی به مدیریت امور مالی
 6. مراجعه به معاونت اداری پشتیبانی و تبادل قرارداد
 7. تحویل فضا توسط معاونت اداری پشتیبانی
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. معاونت اداری پشتیبانی مرکز
 2. معاونت توسعه و فناوری مرکز

توضیحات

معرفی خدمت

اجاره فضای آزمایشگاهی در قالب اجاره میز آزمایشگاهی به همراه وسائل و امکانات اولیه

گیرنده خدمت شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
 1. مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری اختصاص فضا، تکمیل فرم درخواست اجاره فضا و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه
 3. اعلام آزمایشگاه مبنی بر زمان استقرار
 4. تسویه حساب از طریق صورتحساب ماهیانه
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 1. مدیریت اداری پشتیبانی مرکز
 2. مدیریت توسعه و فناوری مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
سایر توضیحات

توضیحات

معرفی خدمت

در صورت نیاز واحدهای فناور به افزایش، کاهش و جابجایی فضای اداری این خدمت ارائه می شود.

گیرنده خدمت شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
شرایط دریافت خدمت
گردش کار دریافت خدمت
 1. درخواست از طریق نرم افزار جامع مرکز (BPMS)
 2. در صورت تائید مراجعه حضوری به معاونت اداری پشتیبانی مرکز
 3. تکمیل مدارک و ضمانتنامه های مورد نیاز و ارائه به معاونت اداری پشتیبانی مرکز
 4. مراجعه به معاونت اداری پشتیبانی مرکز و تبادل قرارداد
 5. تحویل و یا عودت فضا توسط معاونت اداری پشتیبانی مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار) معاونت اداری پشتیبانی مرکز
متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
سایر توضیحات
CAPTCHA