مدیر مرکز رشد مدیر مرکز رشد

 

دکتر محمد نبیونی

 

دکترای زیست شناسی سلولی تکوینی

دانشیار دانشکده  علوم زیستی - دانشگاه خوارزمی

تلفن تماس : 02634579600  داخلی 2780  و شماره فکس :  02634510005

ایمیل : Nabiuni@khu.ac.ir