تعاریف تعاریف

تعريف

دوره پيش رشد:

دوره پيش‌رشد يك دوره آزمايشى است. كسانى در اين دوره آزمايشى پذيرفته مى‌شوند كه در مراحل مختلف فرايند پذيرش امتياز كافى براى پذيرفته شدن در دوره رشد را به دست نياورده‌اند ولى از طرف ديگر نيز شرايط‌شان بگونه‌اى نيست كه بطور قطعى در اولويت پذيرش مركز رشد دانشگاه خوارزمی قرار نگيرند.

دوره پیش رشد مخصوص هسته های فناور فاقد هویت مستقل و همچنین برنامه کسب و کار می باشد که در شرف تولید اولیه و ایجاد شرکت مستقل می باشند.

دوره رشد :

حضور در دوره رشد مخصوص واحد های فناور دارای هویت مستقل و همچنین دارای برنامه کسب و کار می باشد که در شرف ورود به بازار و رشد می باشند.